Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2018

0252 913d
Reposted fromzapiski zapiski viagdziejestola gdziejestola
Sponsored post
 
 

January 27 2018

3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadobby dobby
8709 69b5 500
Reposted fromdobby dobby
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viadobby dobby
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik

January 26 2018

January 04 2018

2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viapiehus piehus
4918 87ab 500

December 22 2017

Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde vialaparisienne laparisienne
7913 c343
2638 90ef
9665 c8a1
7803 deb2
8963 1062 500
Reposted fromkelu kelu viatfu tfu
6665 99d2
7826 a269
1680 2724
Reposted frommalice malice viabuffyrulez buffyrulez
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...